Prawo karne i prawo wykroczeń

W naszej praktyce zawodowej pełnimy funkcję obrońców podejrzanych oraz oskarżonych i obwinionych w postępowaniach przygotowawczych oraz w postępowaniach sądowych (po wniesieniu aktu oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, lub wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar).

Pełnimy ponadto funkcję pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz pokrzywdzonych, wspierając tym samym prokuratora w dążeniach do ukarania sprawcy i wymierzenia mu kary odpowiadającej zasadom sprawiedliwości społecznej.

Reprezentujemy także oskarżycieli prywatnych, w tym poprzez sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia, a także świadczymy pomoc w sporządzaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz składamy zażalenia na postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub w kwestii odmowy wszczęcia postępowania.

Reprezentujemy również naszych klientów w sprawach uchylenia listu gończego, występujemy w imieniu osób poszukiwanych oraz reprezentujemy osoby zatrzymane i pozbawione wolności (zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania, przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny).