Prawo administracyjne

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie reprezentacji w postępowaniach administracyjnych toczących się przed Organami administracji na terenie całego kraju, zarówno na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego, jak i odwoławczego (przed Organem II instancji, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym). Oferujemy ponadto pomoc w sporządzeniu skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Możemy pomóc Państwu w szczególności w sprawach dotyczących:

Z

prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, decyzje o warunkach zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, legalizacja samowoli budowlanej),

Z

zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (w tym na terenie Modlniczki, tzw. Pasternika),
- dotyczących scalania i wymiany gruntów,

Z

dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego tzw. mienia zabużańskiego,

Z

inwestycji drogowych i liniowych,

Z

kwestii objętych regulacjami prawa geologicznego i górniczego,

Z

emisji pyłów, gazów i hałasu,

Z

budowy nośników reklamowych; wież telefonii komórkowej, farm oraz elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów oraz stacji uzdatniania wody,

Z

wpisów do rejestru zabytków,

Z

ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

Z

koncesji i pozwoleń,

Z

pozwoleń na broń,

Z

naruszenia przepisów o transporcie drogowym,

Z

rent planistycznych i opłat adiacenckich.