Ochrona dóbr osobistych

Specjalizujemy się w reprezentacji przed sądem osób, których dobra osobiste zostały bezprawnie naruszone, lub które zostały oskarżone o naruszenie cudzych dóbr osobistych.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, dobrami osobistymi przysługującymi każdemu człowiekowi są w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko, pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską. Należy jednak pamiętać, że powyższe wyliczenie ma charakter otwarty, a sformułowanie pełnego katalogu dóbr osobistych jest niemożliwe.

Dobra osobiste dotyczą bowiem wszelkich aspektów życia człowieka, są niezbywalne i przysługują każdemu człowiekowi od uzyskania zdolności prawnej aż do śmierci. Co istotne, dobra osobiste przysługują nie tylko osobom fizycznym, ale również osobom prawnym, czyli na przykład spółkom prawa handlowego.

Przykładami innych dóbr osobistych przysługujących osobom fizycznym, których ochrony można dochodzić w postępowaniu sądowym są:

Z

kult pamięci osoby zmarłej,

Z

dobre imię, cześć i dobra sława,

Z

godność osobista,

Z

nietykalność cielesna,

Z

poczucie więzi rodzinnych (m.in. w skutek ich zerwania, bądź osłabienia poprzez spowodowanie śmierci lub niepełnosprawności bliskiej osoby),

Z

rozpoznanie sprawy sądowej, lub administracyjnej w rozsądnym terminie,

Z

prawo do czystego środowiska.

Dobra osobiste osób prawnych to z kolei wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działań. Osobom prawnym przysługują przykładowo takie dobra jak dobre imię, reputacja, wizerunek. Nie można natomiast
w odniesieniu do osób prawnych mówić o takich dobrach jak życie, zdrowie, ale także godność osobista.

Naruszenie dóbr osobistych skutkuje uprawnieniem do wystąpienia z następującymi roszczeniami przeciwko naruszycielowi:

  1. żądanie zaniechania naruszania dóbr osobistych (tylko wówczas gdy dobro osobiste zostało już naruszone),
  2. żądanie usunięcia skutków naruszenia (na przykład poprzez złożenie stosownego oświadczenia – przeprosin),
  3. żądanie zapłaty zadośćuczynienia (rozumianego jako rekompensata cierpień psychicznych),
  4. żądanie zapłaty odszkodowania (za powstałą szkodę majątkową).