Nieuczciwa konkurencja i reklama. Prawo prasowe. Prawo konsumenckie

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.
W zakresie powyższego oferujemy pomoc w prowadzeniu sporów pomiędzy przedsiębiorcami – zarówno sądowych (w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów), jak i przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przejawem nieuczciwej konkurencji jest często podejmowanie działań marketingowych stanowiących niedozwoloną/nieuczciwą reklamę. Roszczenia przysługujące podmiotom pokrzywdzonym taką reklamą najczęściej znajdują podstawę w prawie nieuczciwej konkurencji, ale również w prawie własności intelektualnej, w szczególności wówczas, gdy reklama narusza ich renomę, markę, lub dobre imię.

Oferujemy ponadto pomoc w dochodzeniu przez konsumentów roszczeń przysługujących im z tytułu podejmowania przez przedsiębiorców zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Powyższe dotyczy w szczególności naruszanie obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, czy też stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.