Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot

 

Wywłaszczanie nieruchomości na cele publiczne praktykowane było zarówno w czasach minionego ustroju (w szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości), jak i dopuszczalne jest dzisiaj w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wywłaszczenie zawsze wiąże się z odjęciem pierwotnemu właścicielowi przysługującego mu prawa własności nieruchomości, przy jednoczesnym przyznaniu odszkodowania, którego wysokość często odbiega od cen wolnorynkowych.

Obowiązujący stan prawny przyznaje pierwotnym właścicielom wywłaszczonych nieruchomości roszczenie o ich zwrot, pod warunkiem spełnienia przesłanek ściśle określonych przepisami prawa.

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu stron postępowań administracyjnych toczących się w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości. Naszą specjalnością jest ponadto reprezentowanie stron w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie uzyskania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, a także w postępowaniach cywilnych w zakresie dochodzenia odszkodowania z tytułu braku możliwości uzyskania zwrotu  wywłaszczonej nieruchomości „w naturze”.

Możemy poszczycić się szeregiem usatysfakcjonowanych klientów, którym pomogliśmy uzyskać zwrot wywłaszczonych nieruchomości, lub otrzymać odszkodowania z tytułu braku możliwości uzyskania ich zwrotu. Stanowisko zajmowane przez nas w toku postępowań administracyjnych i sądowych zostało zaaprobowane w orzecznictwie sądów powszechnych, a jego prawidłowość została potwierdzona
w przełomowych wyrokach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powyższe dotyczy w szczególności spraw
w zakresie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na terenie podkrakowskiej Modlniczki (gmina Wielka Wieś), które były wywłaszczone na cele budownictwa, a na których powstał poligon wojskowy „Pasternik”.