Prawo rodzinne, postępowanie w sprawach nieletnich

 

Postępowania sądowe w sprawach rodzinnych charakteryzują się koniecznością przedstawienia Sądowi, w sposób jak najbardziej przystępny, skondensowany, a jednocześnie taktowny, często skomplikowanego stanu faktycznego, który zazwyczaj kształtowany był przez strony przez wiele lat. W sprawach tych, sąd bowiem, wyłącznie w oparciu o treść pism procesowych oraz przeprowadzonych w toku postępowania dowodów rzeczowych i osobowych ma za zadanie rozstrzygnąć o kwestiach należących do najbardziej osobistej i prywatnej sfery każdego człowieka.

Powyższe, w połączeniu z zawiłym stanem prawnym w zakresie prawa rodzinnego, obszernym orzecznictwem sądów powszechnych i poglądami doktryny, czyni ze spraw rodzinnych jedne z najtrudniejszych do prowadzenia.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz gruntownym przygotowaniu merytorycznym, możemy zagwarantować Państwu wsparcie w sprawach rodzinnych, dzięki któremu będą mieli Państwo pewność, iż Państwa sprawy są w odpowiednich rękach.

Sprawy rodzinne niosą ponadto wraz z sobą olbrzymi ładunek emocjonalny. Doskonale to rozumiemy, dlatego też oprócz wykwalifikowanego wsparcia merytorycznego, gwarantujemy również pełne zaangażowanie, wsparcie mentalne i „ludzkie podejście” do problemu.

Możemy pomóc Państwu w szczególności w następujących sprawach:

Z

o rozwód i o separację,

Z

o ustalenie nieistnienia małżeństwa,

Z

w przedmiocie podziału majątku wspólnego,

Z

w przedmiocie zawarcia umów majątkowych małżeńskich (rozszerzenie lub ograniczenie wspólności małżeńskiej, ustanowienie rozdzielności majątkowej, lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków),

Z

w przedmiocie ustanowienia przez Sąd przymusowej rozdzielności majątkowej,

Z

ustanowienia rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa,

Z

o alimenty (ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, jego ustanie, obniżenie, bądź podwyższenie),

Z

w przedmiocie ustalenia, lub zaprzeczenia macierzyństwa i ojcostwa, a także w przedmiocie ustalenia bezskuteczności ojcostwa,

Z

w przedmiocie ustalenia władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie),

Z

w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem,

Z

w przedmiocie ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego,

Z

w przedmiocie uznania za zmarłego,

Z

toczących się przeciwko nieletnim w przedmiocie ich demoralizacji.