Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Oferujemy pomoc prawną – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników – w zakresie reprezentacji w sporach dotyczących prawa pracy. Świadczymy pomoc między innymi w postępowaniach sądowych o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązania stosunku pracy, ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy. Ponadto, reprezentujemy strony
w postępowaniach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji ze strony pracowników (zakaz konkurencji, poufność, ochrona know-how),
a także pomagamy w sporządzeniu umów o pracę, aktów wewnętrznych prawa pracy (układu zbiorowe pracy, regulaminy) oraz kontraktów menadżerskich.

Ponadto doradzamy naszym klientom w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych, a także występujemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskami o pisemną interpretację przepisów. Reprezentacja w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczy w szczególności świadczeń emerytalnych, rentowych, stwierdzenia chorób zawodowych, oraz ustalenia niezdolności do pracy (częściowej lub całkowitej).