Prawo cywilne – zobowiązania, czynności prawne, odszkodowania i zadośćuczynienia

 

 

 

W zakresie prawa cywilnego, specjalizujemy się w reprezentowaniu stron w postępowaniach sądowych, ale również w toku negocjacji i mediacji. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach toczących się w trybie zwykłym, jak i w postępowaniach odrębnych, w tym m.in. w postępowaniu upominawczym, nakazowym, elektronicznym upominawczym, uproszczonym oraz w postępowaniach europejskich (nakazowe i w sprawie drobnych roszczeń). Gwarantujemy indywidualne podejście do Państwa sprawy, a także profesjonalne doradztwo w zakresie wypracowania najkorzystniejszego dla Państwa rozwiązania problemu.

Oferujemy Państwu pomoc m.in. w następujących sprawach:

Z

o zapłatę za nieuregulowane należności,

Z

stwierdzenie nieważności lub bezskuteczności umów, w tym z uwagi na istnienie wad oświadczenia woli (brak świadomości i swobody, pozorność, błąd, podstęp, groźba),

Z

o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia będących skutkiem tzw. czynu niedozwolonego (w tym wypadki komunikacyjne i błędy lekarskie),

Z

o zapłatę odszkodowania za szkodę spowodowaną niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem zobowiązania,

Z

o zapłatę odszkodowania należnego właścicielowi nieruchomości od osób zajmujących ją bez tytułu prawnego,

Z

o zapłatę odszkodowania za niesłuszne skazanie, zatrzymania lub tymczasowe aresztowanie,

Z

w przedmiocie klauzul niedozwolonych,

Z

o bezpodstawne wzbogacenie / nienależyte świadczenie,

Z

dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,

Z

dotyczących rękojmi i gwarancji.