Prawo autorskie i prawa pokrewne; Prawo własności przemysłowej i domen internetowych

 

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Powyższe dotyczy w szczególności utworów literackich, plastycznych, fotograficznych, architektonicznych, muzycznych, audiowizualnych, ale także programów komputerowych, wzornictwa przemysłowego, czy układów choreograficznych. Co istotne, twórcy takich utworów ochrona przysługuje niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

W zakresie prawa autorskiego świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno dla twórców w przedmiocie ochrony przysługujących im praw autorskich osobistych i majątkowych, doradztwa oraz dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia ww. praw. Oferujemy ponadto pomoc podmiotowym, niebędącym twórcami, a którym przysługują autorskie prawa majątkowe, lub też podmiotom chcącym skorzystać z możliwości opracowania utworu zależnego, wykorzystania utworu w ramach dozwolonego użytku, lub nabycia/zbycia praw autorskich do utworu.

W zakresie prawa własności przemysłowej, oferujemy kompleksowe doradztwo oraz ochronę praw twórców oraz osób, którym przysługują prawa do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Reprezentujemy zarówno podmioty dochodzące roszczeń przysługujących im z tytułu naruszenia przysługujących im praw wyłącznych, jak i podmioty którym zarzucono naruszenie.

Możemy poszczycić się doświadczeniem w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniach dotyczących ochrony praw przysługujących z rejestracji domen internetowych, zarówno przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, jak i Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Warszawie, w zakresie naruszenia praw wyłącznych do znaku towarowego w nazwie domeny internetowej.

Odnośnie powyższych zagadnień służymy Państwu pomocą w szczególności w zakresie:

Z

reprezentacji w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej),

Z

reprezentacji w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej),

Z

reprezentacja w postępowaniach dotyczących naruszenia praw do domen internetowych oraz naruszenia praw wyłącznych do znaków towarowych w nazwach domen internetowych,

Z

pomoc w zawieraniu umów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi (ZAIKS, STOART, SAWP), w tym przy rejestracji twórców w tych organizacjach,

Z

badania zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych,

Z

reprezentacja przez Urzędem Patentowym,

Z

reprezentacja przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante w zakresie rejestracji wspólnotowych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych,

Z

reprezentacja przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w zakresie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych i znaków towarowych,

Z

pomoc w zakresie transferu technologii oraz know-how.