Postępowanie egzekucyjne

 

Doświadczenie nauczyło nas, iż pomyślne zakończenie postępowania sądowego i uzyskanie orzeczenia sądu z klauzulą wykonalności często stanowi dopiero początek długiej drogi prowadzącej do uzyskania należnego świadczenia, lub spełnienia przez dłużnika ciążącego na nim obowiązku. Niestety, celem wykonania orzeczenia sądu, w większości przypadków konieczne jest wystąpienie do właściwego Komornika, z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Patrząc z drugiej strony – dłużnik przeciwko któremu zapadło prawomocne orzeczenie sądu, a który nie ma możliwości spłaty zobowiązania, bądź wykonania ciążącego na nim obowiązku, powinien mieć świadomość przysługujących mu, na mocy uregulowań zawartych w k.p.c. oraz Ustawie o komornikach sądowych, możliwości, mających na celu zagwarantowanie mu obrony jego praw w toku postępowania egzekucyjnego. Podobnie osoba niebędąca dłużnikiem, z której majątku niesłusznie prowadzona jest egzekucja.

Współpracujemy z Komornikami działającymi przy Sądach Rejonowych zarówno w Krakowie, jak i poza miastem, co do których możemy zapewnić, iż poprowadzą Państwa sprawę rzetelnie i sumiennie.