Kredyty frankowe

W latach 2006-2012 banki posiadały szeroką ofertę kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych, przedstawiając klientom te produkty finansowe jako korzystne i obarczone małym ryzykiem. Późniejszy wzrost kursów walut, w szczególności franka szwajcarskiego, spowodował, iż problemy ze spłacaniem kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych dotyczą coraz większej liczby osób.

Należy mieć jednak świadomość, iż podstawa prawna dochodzenia od banków roszczeń obejmujących kredyty denominowane lub indeksowane do walut obcych, nie dotyczy ani  problemów w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, ani wzrostu kursu walut.

Okolicznością, która umożliwia w chwili obecnej występowanie przeciwko bankom o zapłatę tzw. nienależnego świadczenia (nadpłaconych rat) jest błędne sformułowanie przez banki większości umów kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych. W treści umów, zawieranych we wskazanym powyżej okresie, banki umieszczały bowiem klauzule kształtujące prawa i obowiązki kredytobiorców
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające ich interesy (postanowienia abuzywne). Dotyczy to w szczególności postanowień umożliwiających bankom jednostronne regulowanie wysokości rat kredytu poprzez wyznaczanie we własnych tabelach kursowych kursu sprzedaży/kupna waluty obcej oraz wartości spreadu walutowego (rozumianego jako różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej), bez odwołania do jakichkolwiek obiektywnych mierników.

Ponadto, w omawianych umowach kredytowych, sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy kredytobiorców, były klauzule dotyczące tzw. Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Pomimo bowiem, że obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia był jedynie w interesie banku, to kredytobiorcy byli obowiązani do uiszczania składek na to ubezpieczenie.

Postępowania sądowe w przedmiocie kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych należą do jednych z bardziej skomplikowanych. Powyższe wynika z zawiłości materii, a także konieczności zwalczania stanowisk banków, które przedstawiane są często
w kilkuset stronicowych pismach procesowych.

Wobec powyższego zapraszamy do kontaktu i przedstawienia nam swojego problemu, celem udzielenia przez nas profesjonalnej pomocy prawnej.